Algemene Voorwaarden Araneo-IT

Besloten vennootschap Araneo-IT (hierna: Araneo-IT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83476032 en is gevestigd aan Oosterweg 23 (9724CA) te Groningen.

Deel I - Algemeen

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten door Araneo-IT.

3. Applicatie: Araneo-IT implementeert Applicaties teneinde gebruik daarvan middels de IT-infrastructuur te bewerkstelligen.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de Diensten die Araneo-IT aanbiedt, verhuren van hardware, het beheer, migratie en back-up van Microsoft Office 365, het beheren en inrichten van de IT-infrastructuur van Opdrachtgever (in de breedste zin van het woord), onderhoud van de Diensten, projectmanagement alsmede advisering op gebied van IT.

6. IT-infrastructuur: een digitale omgeving waarin gewerkt kan worden en middels welke gebruik kan worden gemaakt van Applicaties en programmatuur van Opdrachtgever en/of derden. Araneo-IT creëert IT-infrastructuren en ondersteunt Opdrachtgever onder meer met vraagstukken die Opdrachtgever heeft betreffende de IT-infrastructuur, alsmede ondersteunt Araneo-IT met nieuwere versies c.q. updates van de IT-infrastructuur alsmede migraties.

7. Araneo-IT: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

8. Opdrachtgever: het Bedrijf dat Araneo-IT heeft aangesteld, projecten aan Araneo-IT heeft verleend voor Diensten die door Araneo-IT worden uitgevoerd, of waaraan Araneo-IT een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Tevens het Bedrijf/de koper dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Araneo-IT ten behoeve van de aanschaf van Producten.

9. Overeenkomst: elke (Koop)overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Araneo-IT, alsmede voorstellen van Araneo-IT voor Diensten die door Araneo-IT aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Araneo-IT waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

10. Gehuurde: Het Gehuurde die Araneo-IT aanbiedt zijn laptops, computers, hardwareproducten, kabels en accessoires.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Araneo-IT, elke Overeenkomst tussen Araneo-IT en Opdrachtgever en op elke dienst en/of elk Product die door Araneo-IT wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Araneo-IT aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Araneo-IT is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Araneo-IT niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Araneo-IT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Araneo-IT is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Araneo-IT het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Araneo-IT gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens en/of afbeeldingen in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Araneo-IT kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Araneo-IT zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Araneo-IT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Araneo-IT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Araneo-IT heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Araneo-IT is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met Araneo-IT wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Araneo-IT wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Araneo-IT is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Araneo-IT een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Araneo-IT de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen periode.

3. Zowel Opdrachtgever als Araneo-IT kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Araneo-IT ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

6. Zowel Opdrachtgever als Araneo-IT kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Araneo-IT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

8. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd is schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

9. De Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

10. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voor bepaalde tijd toch schriftelijk opzegt is Opdrachtgever de volledige kosten genoemd in het Aanbod verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Araneo-IT zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Araneo-IT staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Araneo-IT de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Araneo-IT aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Araneo-IT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Araneo-IT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Araneo-IT, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Araneo-IT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Araneo-IT Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Araneo-IT aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Araneo-IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Araneo-IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Araneo-IT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Araneo-IT niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Araneo-IT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Araneo-IT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Araneo-IT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Araneo-IT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Araneo-IT gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Araneo-IT.

Artikel 8 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Araneo-IT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Araneo-IT, Araneo-IT een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9- Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Araneo-IT voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien een uurtarief is overeengekomen, worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door Araneo-IT opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Indien overeengekomen, wordt de reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Araneo-IT ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Araneo-IT gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Araneo-IT heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Araneo-IT er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Araneo-IT is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Araneo-IT.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Araneo-IT zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Araneo-IT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Araneo-IT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Araneo-IT de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Araneo-IT verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Araneo-IT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Araneo-IT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Araneo-IT is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Araneo-IT zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

1. Araneo-IT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Araneo-IT gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Araneo-IT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Araneo-IT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Araneo-IT te vergoeden voor elk financieel verlies dat Araneo-IT lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 - Overmacht

1. Araneo-IT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Araneo-IT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Araneo-IT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Araneo-IT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Araneo-IT of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Araneo-IT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Araneo-IT is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Araneo-IT alleen geacht te bestaan indien Araneo-IT dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Araneo-IT, is Araneo-IT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Araneo-IT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Araneo-IT deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Araneo-IT in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Araneo-IT leidt tot aansprakelijkheid van Araneo-IT, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Araneo-IT. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

4. Araneo-IT sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Araneo-IT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Araneo-IT geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Araneo-IT.

6. Enige door Araneo-IT opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Araneo-IT.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Araneo-IT is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Araneo-IT opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Araneo-IT. Araneo-IT is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Araneo-IT nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Araneo-IT haar eigen advies.

9. Araneo-IT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Araneo-IT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Araneo-IT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Araneo-IT binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Araneo-IT.

Artikel 15 - Geheimhouding

1. Araneo-IT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Araneo-IT bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Araneo-IT is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Araneo-IT opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Araneo-IT steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Araneo-IT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Araneo-IT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Araneo-IT niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Araneo-IT aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Araneo-IT vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Araneo-IT vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Araneo-IT is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Araneo-IT en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

​​6. Bij overtreding van deze bepaling, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van €500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.​

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Araneo-IT, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, adviezen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Araneo-IT, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Araneo-IT.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Araneo-IT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Araneo-IT en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Araneo-IT opgeleverde zaken, dient Araneo-IT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Araneo-IT of derden rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Araneo-IT of derden.

4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

5. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Araneo-IT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Programmatuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Araneo-IT.

7. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Araneo-IT onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

​​8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Araneo-IT, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Araneo-IT onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen. ​

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Araneo-IT verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Araneo-IT zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Araneo-IT verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Producten, service van Araneo-IT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Araneo-IT de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Araneo-IT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Araneo-IT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Araneo-IT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Araneo-IT en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deel II IT-beheer (het creëren van IT-infrastructuren), beheer en inrichting Microsoft Office 365 omgeving

In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 20 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Indien Araneo-IT op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

4. Zowel Opdrachtgever als Araneo-IT kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Araneo-IT de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

5. Araneo-IT is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.

6. Indien Araneo-IT op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Araneo-IT conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

7. Araneo-IT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 21 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 22 - (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Araneo-IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Araneo-IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Araneo-IT aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Araneo-IT bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Araneo-IT gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Araneo-IT spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Araneo-IT.

5. Araneo-IT spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

Artikel 23 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de infrastructuur. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Araneo-IT gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende hardware/infrastructuur te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 24 - Garanties

1. Araneo-IT voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Araneo-IT in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Araneo-IT gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Araneo-IT gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. Araneo-IT staat er niet voor in dat de infrastructuur zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Araneo-IT spant zich in om fouten in de infrastructuur en/of programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door Araneo-IT zelf is geinstalleerd, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Araneo-IT is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Araneo-IT ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.

5. Opdrachtgever accepteert de Dienst ‘as is', tenzij anders overeengekomen.

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Araneo-IT te melden op een wijze dat Araneo-IT in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Araneo-IT een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.

7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Araneo-IT is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Araneo-IT naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Araneo-IT verstrekte inlichtingen.

8. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Araneo-IT niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.

9. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

10. Araneo-IT staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 25 - Beheer en inrichting Microsoft Office 365

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Araneo-IT de Microsoft Office 365 omgeving van Opdrachtgever beheren en inrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat Araneo-IT dergelijke beheer en inrichting zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Araneo-IT, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van het beheer en de inrichting strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Alle wijzigingen of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Araneo-IT, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Araneo-IT het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid alsmede technologische ontwikkelingen kunnen daarom van invloed zijn op de werkwijze van Araneo-IT. Araneo-IT zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

4. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Araneo-IT haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.

5. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Araneo-IT, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Microsoft Office 365 omgeving. Indien voor het gebruik licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

6. Voor de uitvoering van het beheer en/of de inrichting van de Microsoft Office 365 omgeving kan Araneo-IT tevens afhankelijk zijn van de richtlijnen, regels en het beleid van derden. Deze diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

7. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het beheer en/of de inrichting van de Microsoft Office 365 omgeving of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Araneo-IT te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Araneo-IT zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Araneo-IT.

8. Indien de dienstverlening van Araneo-IT betrekking heeft op Microsoft back-up en restore is Araneo-IT niet verantwoordelijk voor het verliezen van (data)bestanden.

Artikel 26 - Installeren applicaties en applicatiebeheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Araneo-IT de applicaties binnen de IT-infrastructuur van Opdrachtgever installeren en inrichten ten behoeve van Opdrachtgever en/of de applicaties van Opdrachtgever beheren. Indien is overeengekomen dat Araneo-IT dergelijke inrichting en/of applicatiebeheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, applicaties, accounts en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Araneo-IT, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van de installatie en inrichting en/of applicatiebeheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Alle wijzigingen of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Araneo-IT, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Araneo-IT het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid alsmede technologische ontwikkelingen kunnen daarom van invloed zijn op de werkwijze van Araneo-IT. Araneo-IT zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

4. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Araneo-IT haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.

5. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Araneo-IT, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicaties binnen de IT-infrastructuur. Indien voor het gebruik van de applicatie of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden

6. Het uitvoeren van applicatiebeheer kan (tijdelijke) onderbrekingen veroorzaken ten aanzien van het account vanOpdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

7. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de applicatie of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Araneo-IT te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet doorAraneo-ITzijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid vanAraneo-IT

8. Voor de uitvoering van de installatie van de applicaties kan Araneo-IT tevens afhankelijk zijn van de richtlijnen, regels en het beleid van derden. Deze diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

Artikel 27 - Aansprakelijkheid

1. Araneo-IT is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van Microsoft Office 365 en/of Website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de diensten van Microsoft Office 365 (hieronder tevens verstaan de door Araneo-IT eventuele ontwikkelde plug-ins en koppelingen van (diensten van) derden) en/of Website.

2. Araneo-IT is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de diensten van Microsoft Office 365. Opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Microsoft Office 365.

3. Aansprakelijkheid van Araneo-IT voor fouten en/of onregelmatigheden in besturingssystemen en applicaties van derden is uitgesloten Araneo-IT is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met het niet beschikbaar zijn van de diensten, besturingssystemen en applicaties van derden.

4. Aansprakelijkheid van Araneo-IT voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Araneo-IT is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Araneo-IT die zonder uitdrukkelijke toestemming van Araneo-IT heeft plaatsgevonden.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Dienst is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Araneo-IT aansprakelijk.

Deel III - Verhuur Gehuurde

In Deel III worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 28 - Het Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Araneo-IT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Araneo-IT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door het Gehuurde te betalen.

2. Een Aanbod kan door Araneo-IT gedaan worden via de website, in de verkoopruimte van Araneo-IT en buiten de verkoopruimte van Araneo-IT.

3. Araneo-IT heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

4. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Araneo-IT, zal Araneo-IT de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Araneo-IT daaraan niet gebonden.

6. Elke overeenkomst die met Araneo-IT wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Araneo-IT wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Araneo-IT is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

8. Araneo-IT is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 29 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Araneo-IT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Araneo-IT de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Araneo-IT aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Araneo-IT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Araneo-IT aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Araneo-IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Araneo-IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Araneo-IT het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

6. Araneo-IT kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.

7. Araneo-IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Araneo-IT is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Araneo-IT bekend was.

8. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 30 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.

2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Araneo-IT (op)geleverde zaken.

3. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Araneo-IT heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.

4. In het geval van doorverhuur is Opdrachtgever op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.

5. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Opdrachtgever zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.

6. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Araneo-IT, de buren en de verdere omgeving.

7. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat of redelijkerwijze kan ontstaan. Opdrachtgever is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichtingen is Opdrachtgever jegens Araneo-IT en derden gehouden tot tijdige, behoorlijke en/of volledige opruiming daarvan. Ook is Opdrachtgever dan jegens Araneo-IT en derden volledig aansprakelijk voor de door die verontreiniging ontstane schade van Araneo-IT en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging door derden, zoals de overheid of Araneo-IT, in weerwil van de eigen gehoudenheid van Opdrachtgever tot die opruiming krachtens de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen die voor het overeengekomen gebruik van het Gehuurde benodigd zijn of worden. Het niet voldoen aan voornoemde verplichting komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en geeft geen grond ontbinding van de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode het Gehuurde verzekerd te hebben.

10. Opdrachtgever is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.

11. Het is aan Opdrachtgever verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Araneo-IT. Araneo-IT is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. Araneo-IT heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.

12. Door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Opdrachtgever ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Araneo-IT anders door partijen mocht zijn overeengekomen.

13. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan Araneo-IT en af te leveren conform de Overeenkomst.

14. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Araneo-IT of enige derde in verband met door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

15. Opdrachtgever is verplicht alle door Araneo-IT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Araneo-IT niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

16. Araneo-IT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Araneo-IT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Araneo-IT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

17. Araneo-IT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Araneo-IT gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Araneo-IT.

Artikel 31 - Verplichtingen Araneo-IT

1. Araneo-IT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Opdrachtgever te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

2. Araneo-IT zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Araneo-IT het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 32 - Onderhoud

1. Gedurende de huurperiode verricht Araneo-IT op verzoek van Opdrachtgever de overeengekomen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Gehuurde.

2. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken zijn geconstateerd die voor rekening van Araneo-IT komen worden deze gebreken kosteloos hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, is Araneo-IT gerechtigd het Gehuurde te vervangen.

3. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden enkel en alleen door Araneo-IT of een door Araneo-IT ingeschakelde derde uitgevoerd. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van het Gehuurde en dient zich te onthouden van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of het zonder schriftelijke toestemming van Araneo-IT aanbrengen van wijzigingen of het Gehuurde gebruiken voor doeleinden waarvoor het Gehuurde niet bestemd is, het Gehuurde blootstellen aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Araneo-IT behandeld.

4. De kosten van (klein) dagdagelijkse onderhoud komt voor rekening van Opdrachtgever. Onder (klein) dagdagelijks onderhoud wordt in elk geval verstaan: schoonmaak.

5. Araneo-IT is niet verplicht tot het verrichten van onderhoud, herstel of instandhouding van door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.

Artikel 33 - Levering

1. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Araneo-IT of er door andere omstandigheden buiten de macht van Araneo-IT enige vertraging ontstaat, heeft Araneo-IT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Araneo-IT schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Araneo-IT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door Araneo-IT of een externe vervoerder is Araneo-IT, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Araneo-IT gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Araneo-IT ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Araneo-IT een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

7. Araneo-IT is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Araneo-IT is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan Araneo-IT schriftelijk. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.

9. Opdrachtgever wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Araneo-IT te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 34 - Gebreken

1. Araneo-IT staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.

2. Araneo-IT is gehouden om op verlangen van Opdrachtgever gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Araneo-IT zijn te vergen.

3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Araneo-IT gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Araneo-IT voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van Araneo-IT op te volgen.

4. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Araneo-IT van:

Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;

De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever wordt vergoed;

Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.

5. Gebreken aan door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Araneo-IT of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens Araneo-IT. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Araneo-IT of derden is Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal Araneo-IT voor eventuele aanspraken van derden jegens Araneo-IT in verband daarmee vrijwaren.

6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Araneo-IT terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 35 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Araneo-IT geleverde zaken, blijven eigendom van Araneo-IT totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Araneo-IT gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Araneo-IT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Araneo-IT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Araneo-IT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Araneo-IT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Deel IV - Projectmanagement

In Deel IV worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel IV geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 36 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Indien door Araneo-IT of door Araneo-IT ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens Araneo-IT in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Araneo-IT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Araneo-IT is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. Araneo-IT kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering of leveren van software en/of hardware. In een dergelijk geval zijn altijd de algemene voorwaarden van de betreffende derde van toepassing op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde.

4. Araneo-IT kan, slechts met volmacht van de Opdrachtgever, Overeenkomsten met derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering.

Artikel 37 - Feitelijke projectuitvoering

1. De dienstverlening van Araneo-IT is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Araneo-IT is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.

2. Araneo-IT kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.

3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Araneo-IT namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

4. Opdrachtgever vrijwaart Araneo-IT voor alle aanspraken van Opdrachtgever voortvloeiend uit het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van Opdrachtgever.

Groningen, 14 december 2023

Kennis artikelen

SOCIAL MEDIA

ARANEO-IT

Voor alles een oplossing

Snel en dienstbaar! Service zoals je verwacht van een sterrenrestaurant, gewoon bij je ICT-dienstverlener!

Start een chat